2016 m. LŠF konferencija

Moderatorius: aleksej

2016 m. LŠF konferencija

Standartinė Roma » Ket 2016 Lap 24, 12:26

LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJA

Vilnius, 2016-10 -10, Nr. 71
( Persiųsta elektroniniu paštu)
Lietuvos aklųjų sporto federacija,Jonavos raj. Neįgaliųjų sporto klubas “Joneidra”,ŠK „Alitas“, Klaipėdos m. sporto klubas “Pamarys”, Marijampolės šachmatų ir šaškių klubas “Sūduva”; Panevėžio SK“Šviesa“;
Kretingos ŠŠK, Elektrėnų šaškių ir šachmatų asociacija, Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga,
ŠK „Vitražas“, Šilutės ŠŠK ,Telšių Š/K“Smūgis,Juozo Kulikausko v. šaškių klubas, Kauno m. JSOM, Vilniaus m. jaunimo ŠK , ŠK“ Riešutas,Sporto klubas „Baltija“, Mažeikių raj.„Ventos Sporto klubas“
ŠK„Fintas“, Šiaulių SM „Dubysa“, Vilniaus m. SM“Tauras“,N.Akmenės ŠŠK „64“,Kalvarijos ŠŠSK,Kupiškio
ŠŠK,,ŠK“Verdenė“,,Ukmergės ŠŠK“Taktika“,,Šaškių ir pokerio klubas“Genys“,ŠK“Ceitnotas“


KVIETIMAS
2016m . gruodžio 10 d. Bačkonyse ( Kaišiadorių raj.) vyks LŠF ataskaitinė - rinkiminė konferencija .(Kvietimas išsiųstas LŠF nariams elektroniniu paštu/
Narių registracija – gruodžio 10 d.nuo 16.30 val., konferencijos pradžia -17 val.
Maloniai prašome dalyvauti jūsų organizacijos atstovą arba atstovus.
Balsavimo teisę ( vieną balsą ) turi kolektyvai, sumokėję 2016 m. kasmetinį nario mokestį (30 eurų.)
Organizacija neturi teisės perduoti savo balso kitam kolektyvui.
Apie jūsų dalyvavimą būtinai prašome pranešti iki lapkričio 15 d. telefonu, el.paštu arba paprastu laišku./visi rekvizitai nurodyti rašto apačioje/
Primename, kad sutinkamai su LŠF Įstatais (p.3.4.5) LŠF nariai privalo dalyvauti LŠF veikloje.
Visas komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
LŠF ataskaitinės - rinkiminės konferencijos darbotvarkė
PROTOKOLAS Nr.1-k/2016

1.Mandatinės komisijos pranešimas apie Konferencijos darbe dalyvaujančių narių sudėtį- J.Navickas
2. LŠF narių 2016.12.10 dienai tvirtinimas.
3.Reglamento tvirtinimas
4.Ataskaitinis pranešimas apie LŠF veiklą 2015 – 2016 m.Šaškių plėtojimo strategijos iki 2018 m.
tvirtinimas. – R.Šidlauskienė
5.Revizijos komisijos pranešimas – V.Žutautas
6. Klausimai LŠF VK nariams ir Revizijos komisijai
7.Diskusijos dėl LŠF darbo įvertinimo ir nutarimas
8,Kvalifikacijos nuostatų pakeitimai ir tvirtinimas-J.Navickas
9. Įstatų naujos redakcijos pristatymas,aptarimas ir tvirtinimas- R.Šidlauskienė
10.Kiti klausimai
11.LŠF valdymo organų rinkimai
Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė
Romualda Šidlauskienė______________________________________________________________________
Lietuvos šaškių federacija Įmonės kodas: 290763990 Tel 8 (5) 2 410 420
Pamėnkalnio g.26 Atsiskaitomoji sąskaita: Tel. mob. 8687 43468
LT – 01114, Vilnius LT 03 7300 0100 0245 0804 El.paštas:ramunelesi@gmail.com
Lietuvos Respublika AB bankas „ Swedbank“ http:// www.saske.lt
Roma
 
Pranešimai: 1904
Užsiregistravo: Pir 2009 Sau 19, 1:22
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė Roma » Ket 2016 Lap 24, 12:27

L I E T U V O S Š A Š K I Ų F E D E R A C I J O S
Į S T A T A I (seni)

1.Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos šaškių federacija (toliau vadinama LŠF) yra savanoriška ir savarankiška visuomeninių organizacijų sąjunga,narystės pagrindu jungianti registruotus sporto klubus,centrus,mokyklas, sporto organizacijas, kultivuojančias, propaguojančias ar remiančias šaškių sportą. LŠF veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.
1.2. Apskričiai, miestui, rajonui Lietuvos šaškių federacijoje gali atstovauti tik viena teritoriniu principu sudaryta ir įregistruota šaškių federacija.
1.3. LŠF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų. Kūno kultūros ir sporto bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais, Pasaulinės šaškių federacijos /FMJD/ įstatais.
1.4. LŠF yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą simboliką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat vieną valiutinę sąskaitąbet kurioje užsienio valstybėje.
1.5. LŠF gali stoti į Lietuvos sporto federacijų sąjungą, stoti į tarptautines sporto organizacijas. Santykius su Lietuvos ir kitų valstybių visuomeninėmis sporto organizacijomis grindžia sutartimis.
1.6. Lietuvos šaškių federacijos būstinė yra: Basanavičiaus 29, 2009 Vilnius, tel.651395, faksas 651478.
2.LŠF uždaviniai, funkcijos ir teisės
2.1. LŠF pagrindinis uždavinys yra :
2.1.1. Parengti ilgalaikę šaškių plėtojimo programą ir ją įgyvendinti, tuo prisidedant prie Lietuvos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vystymo;
2.1.2. Populiarinti ir propaguoti šaškių sportą šalyje.
2.2.Įgyvendindama svarbiausius uždavinius, LŠF atlieka tokias funkcijas:
2.2.1. Koordinuoja veiklą tarp Lietuvoje veikiančių šaškių klubų ir kitų visuomeninių sporto organizacijų, kultivuojančių ir propaguojančių šaškių sportą;
2.2.2. Rengia Lietuvos Respublikos šaškių čempionatus, pirmenybes, tarptautinius turnyrus ir kitus renginius;
2.2.3. Užtikrina Lietuvos nacionalinės šaškių rinktinės parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;
2.2.4. Bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir kitomis valstybinėmisir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis kūno kultūrą ir sportą;
2.2.5. Atstovauja Lietuvos šaškių sporto interesams Pasaulinėje šaškių federacijoje;
2.2.6. Tarpininkauja, kad sporto klubai, kitos visuomeninės sporto organizacijos, sportininkai, treneriai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su atitinkamomis Lietuvos bei užsienio valstybių organizacijomis;
2.2.7. Nustato Lietuvos šaškininkų klasifikaciją, teisėjų kategorijas, jų suteikimo tvarką;
2.2.8. Tvarko savo sporto šakosapskaitą;
2.2.9. Gina Federacijos narių teises Lietuvos sporto struktūrose bei tarptautinėse šaškių organizacijose.
2.2. LŠF turi teisę :
2.3.1. Leisti federacijos leidinius;
2.3.2. Samdyti asmenis įstatais numatytai veiklai;
2.3.3. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
2.3.4. Steigti įmonės, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
2.3.5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, fizinių asmenų;
2.3.6. Steigti fondus;
2.3.7. Vykdyti kitas federacijos narių deleguotas funkcijas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3. Nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Lietuvos šaškių federacijos nariais gali būti tik įstatymu nustatyta tvarka įregistruotos sporto organizacijos (klubai, mokyklos, centrai, miestų, rajonų, šaškių federacijos, asociacijos ir kitos struktūros), kultivuojančios šaškių sportą.
3.2. Įregistruota visuomeninė sporto organizacija, pareiškusi norą tapti LŠF nariu, privalo pateikti prašymą LŠF Vykdomajam komitetui, kuris per vieną mėnesį turi priimti sprendimą. Vykdomajam komitetui nutarus priimti organizaciją į LŠF narius, ji per vieną mėnesį privalo sumokėti stojamąjį starto mokestį.
3.2.1. LŠF nariams išduodamas nario bilietas.
3.3. Lietuvos šaškių federacijos nariai turi teisę:
3.3.1. Gauti informaciją apie Vykdomojo komiteto posėdžiuose priimtus nutarimus ir jo veiklą;
3.3.2. Laikydamiesi nustatytos tvarkos ir atstovavimo normų, rinkti delegatus į konferenciją;
3.3.3. Siūlyti savo atstovus į LŠF Vykdomąjį komitetą, juos atšaukti, pakeisti kitais;
3.3.4. Kreiptis į LŠF Vykdomąjį komitetą ir siūlyti įtraukti į konferencijos ar Vykdomojo komiteto posėdžio dienotvarkę nariams rūpimus klausimus;
3.3.5. Stoti bei jungtis į teritorines ar kitokiu principu sudarytas sąjungas, kurių įstatai neprieštarauja LŠF įstatams;
3.3.6. Išstoti iš LŠF (pranešus apie tai raštu prieš vieną mėnesį). Turtas ir perduotos lėšos, taip pat nario mokestis negrąžinami.
3.4. Lietuvos šaškių federacijos nariai privalo:
3.4.1. Laikytis LŠF įstatų;
3.4.2. Vykdyti LŠF valdymo institucijų nutarimus;
3.4.3. Laiku mokėti nario mokestį;
3.4.4. Neužsiimti veikla, kenkiančia šaškių sportui, LŠF prestižui;
3.4.5. Dalyvauti LŠF veikloje.
3.5. Narystė federacijoje gali pasibaigti likvidavus LŠF.
4. Garbės nariai ir rėmėjai
4.1. Garbės nariais gali būti pripažinti asmenys, nusipelnę Lietuvos šaškėms. Garbės nario vardas tvirtinamas konferencijos sprendimu.
4.2. LŠF rėmėjais laikomi Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, visuomeninės ar tarptautinės organizacijos, taip pat piliečiai, materialiai ar kitais būdais, kurių nedraudžiaįstatymai, padedantys federacijai įgyvendinti įstatuose numatytus uždavinius.
4.3. Garbės nariai ir rėmėjai gali dalyvauti LŠF konferencijose, Vykdomojo komiteto posėdžiuose bei kituose renginiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus įvairiais federacijos veiklos klausimais.
4.4. Garbės nariai ir rėmėjai neturi rinkimo ir balsavimo teisių.
5. Valdymo organai ir jų kompetencija
5.1. Lietuvos šaškių federacijos valdymo organai yra :
Konferencija;
Vykdomasis komitetas;
Prezidentas;
Viceprezidentai;
LŠF sekretoriatas;
Revizijos komisija.
5.2. LŠF konferencija yra aukščiausias valdymo organas. Konferencijos gali būti eilinės, ataskaitinės rinkiminės ir neeilinės.
Eilines konferencijas Vykdomasis komitetas rengia kasmet.
Ataskaitinės rinkiminės konferencijos šaukiamos kas du metai.Apie datą nariams pranešama ne vėliau kaip prieš mėnesį. Narių siūlymai teikiami ne vėliau kaip prieš dvi savaites prieš konferenciją.Konferencijos pagrindiniai klausimai (darbotvarkė) nariams išsiunčiami ne vėliau kaip viena savaitė prieš konferenciją.
Neeilinės konferencijos rengiamos ne mažiau kaip pusės federacijos narių, Vykdomojo komiteto arba revizijos komisijos reikalavimu.Neeilinė konferencija turi būti sušaukta per vieną mėnesį nuo reikalavimo ją sušaukti pradžios.Apie jos datą ir sušaukimo priežastis nariai turi būti informuoti nedelsiant.
5.3. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau 2/3 LŠF narių delegatai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl LŠF likvidavimo, LŠF įstatų pakeitimo, dėl prezidento atšaukimo, kurie priimami 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
5.4. Konferencija atlieka šias funkcijas:
5.4.1. Priima, papildo, keičia LŠF įstatus, kitus LŠF veiklą reglamentuojančius dokumentus, kuriuos teikia Vykdomasis komitetas;
5.4.2. Išklauso ir tvirtina Vykdomojo komiteto ir revizijos komisijos metines ataskaitas;
5.4.3. Dvejiems metams renka prezidentą, viceprezidentus,Vykdomąjį komitetą,revizijos komisiją;
5.4.4. Nustato Vykdomojo komiteto narių skaičių, tvirtina jo sudėtį, sudaro ir tvirtinapagal poreikį komisijas;
5.4.5.Svarsto ilgalaikę šaškių plėtojimo programą, numato priemonės jai įgyvendinti;
5.4.6. Tvirtinti normatyvinius dokumentus;
5.4.7. Tvirtina Vykdomojo komiteto sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš federacijos;
5.4.8. Sprendžia kitus federacijos klausimus.
5.5. Dvejiems metams renkamas Vykdomasis komitetas, į kurio sudėtį įeina prezidentas, viceprezidentai, generalinis sekretorius, nariai. Jeigu VK narys pasitraukia kadencijos laikotarpiu, tai artimiausioje konferencijoje vykdomi kito nario rinkimai likusiam periodui.
5.6. Vykdomasis komitetas atlieka tokias funkcijas:
5.6.1. Rengia dokumentus federacijos konferencijai;
5.6.2. Sprendžia priėmimo į federacijos narius ir pašalinimo iš jos klausimus, nustato LŠF narių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
5.6.3. Įgyvendina konferencijos nutarimus;
5.6.4. Priima į darbą federacijoje asmenis, nustato jų pareigas bei atlyginimus;
5.6.5. Tvirtina metinį sporto priemonių kalendorinį planą;
5.6.6. Tvirtina varžybų nuostatus, šalies rinktinių pasiruošimo programas;
5.6.7. Tvirtina renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;
5.6.8. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sudėtis;
5.6.9. Nustato turnyrų startinius mokesčius, kitus paslaugų įkainius;
5.6.10. Priima šaškių veiklą reguliuojančius normatyvinius dokumentus;
5.6.11. Nustato federacijos atstovų konferencijos kvotas;
5.6.12. Sudaro komisijas, telkia konsultantus specialių klausimų sprendimui;
5.6.13. Sprendžia klausimą dėl įstojimo ir išstojimo į tarptautines federacijas.
5.7. Vykdomasis komitetas posėdžius rengia ne rečiau, kaip kartą per metų ketvirtį ir prieš konferenciją. Sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje vykdomojo komiteto nariųbalsų paprasta dauguma. Esant būtinumui neeilinis VK posėdis gali būti sukviestas prezidento arba 1/3 narių siūlymu.
5.8. LŠF prezidentas vadovauja federacijos darbui, pirmininkauja Vykdomojo komiteto posėdžiams, atstovauja federacijai kitose organizacijose, pasirašo dokumentus, yra kreditų valdytojas, pateikia konferencijai darbo ataskaitą.
5.9. Neesant prezidentui, Vykdomojo komiteto sprendimu jį pakeičia vienas iš viceprezidentų, kuris tokiu atveju įgyja laikinai prezidento teises.
5.10. Viceprezidentai padeda prezidentui spręsti svarbius klausimus, taip pat kuruoti pagrindines LŠF veiklos sritis, tokias kaip varžybų kalendoriaus ir nuostatų rengimas, rinktinių formavimas ir jų rengimas, ryšių palaikymas su šaškių klubais.
5.11. Generalinis sekretorius vadovauja sekretoriato darbui. Jo kompetenciją nustato generalinio sekretoriaus reglamentas, kurį tvirtina Vykdomasis komitetas.
5.12. Revizijos komisija susideda iš trijų asmenų, kurie negali būti Vykdomojo komiteto nariais, taip pat asmenimis, disponuojančiais LŠF piniginėmis ir materialinėmis vertybėmis ar susiję su jomis. Revizijos komisija tikrina LŠF finansinę bei ūkinę veiklą, savo darbui gali pasitelkti reikalingus specialistus. Revizijos komisija apie savo veiklą atsiskaito LŠF konferencijai.
5.13. Finansinius dokumentus turi teisę pasirašyti prezidentas, jį pavaduojantis viceprezidentas ir finansininkas.
5.14. Finansininkas veda buhalterinę apskaitą, atlieka kasos operacijas pagal nustatytas taisykles, laikosi patvirtinto metinio biudžeto, kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, atsako už pagrindinius LŠF ekonominius klausimus.
5.15. Federacijos Vykdomasis komitetas turi teisę samdyti asmenis konkretiems darbams atlikti, nustatyti atlyginimų dydį.
6. LŠF nuosavybė, lėšos ir jų panaudojimas
6.1. LŠF nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už LŠF priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo ar kitokiu teisėtu būdu.
Federacijos lėšas sudaro :
6.1.1. Stojamieji ir kasmetiniai nario mokesčiai;
6.1.2. Varžybų dalyvių starto mokesčiai;
6.1.3. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų, labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.1.4. Valstybinės dotacijos konkrečioms tikslinėms sporto programoms įgyvendinti;
6.1.5. Tarptautinių ir respublikinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.1.6. Rėmėjų įnašai;
6.1.7. Kredito įstaigų palūkanos užsaugomas LŠF lėšas;
6.1.8. Skolinto kapitalo lėšos;
6.1.9. Kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
6.2. LŠF lėšos laikomos banke.
6.3. LŠF lėšos ir turtas naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
7. LŠF atsakomybė
7.1. LŠF atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.
7.2. LŠF neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LŠF prievoles.
7.3. LŠF, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymo nustatyta tvarka.
8. LŠF veiklos pasibaigimas
8.1. LŠF veikla gali pasibaigti, kai nutraukiama arba reorganizuojama konferencijos nutarimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų.
8.2. Teismui priėmus sprendimą nutraukti LŠF veiklą.
8.3. Teisingumo ministerijos sprendimu.
8.4. Priėmus sprendimą nutraukti LŠF veiklą, likvidacinė komisija turtą ir lėšas naudoja įstatymu nustatyta tvarka.

Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Kastytis Lubys

Lietuvos šaškių federacijos įstatai priimti 1996 m. Kovo mėn. 30 d. konferencijoje
Roma
 
Pranešimai: 1904
Užsiregistravo: Pir 2009 Sau 19, 1:22
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė arunas05 » Ant 2016 Lap 29, 0:11

Anksčiau LŠF buvo 2 viceprezidentai. Dabar vienas. Kaip geriau būtų naujuose įstatuose : 1 ar 2 ?
arunas05
 
Pranešimai: 2481
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Šeš 2016 Gru 03, 0:01

Skelbiu preliminarius revizijos rezultatus. Daugelis duomenų nesikeis, bet kadangi dokumentus paėmiau 2016 m 10 mėn. tai žinoma metų pabaigos duomenys čia neatsispindės, bet vaizdą galima susidaryti. Patirtis rodo, kad per konferenciją pateikti duomenys nėra fiksuojami ir įsigilinami, todėl nusprendžiau juos paviešinti, kad konferencija taptų produktyvesnė.

Pajamos 2015 m.

LŠF iš sporto departamento gauta 25 371.00€
...................Startinis mokestis 5 170.00€
....................Metinis mokestis 600.00€
...............................Parama 300.00€
.......................Kitos pajamos 2 280.00€
.........................,,,,,Iš viso: 33 721.00€


Pajamos 2016 m.

LŠF iš sporto departamento gauta 27 780.00€
...................Startinis mokestis 4 849.50€
....................Metinis mokestis 450.00€
..............................Parama 175.22€
.......................Kitos pajamos 677.00€
..............................Iš viso: 33 931.72€
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Šeš 2016 Gru 03, 0:45

Sąnaudos 2015 m.
Telefono 187.64
Kancelerinės 331.66
Atlyginimai per mėnesį 616,40 (į rankas 375,00)
Pasaulio čempionatų išlaidos 5877.18
• 10x10 2904.66
• 10x10 suaugę 1051.52
• 10x10 jaunimas 1853.14
(64) 2972.52
• 64 suaugę 880.84
• 64 jaunimas 2091.68
Europos čempionatai 4622.70
10x10 3348.51
• 10x10 suaugę 947.01
• 10x10 jaunimas 2401.50
• (64) 1274.19
• 64 suaugę 0,00
• 64 jaunimas 1274.19
Pasaulio+Europos 10499,88
Iš viso:10x10 6253,17
Iš viso:(64) 4246,71


Sąnaudos 2016 m.
Telefono 204.75
Kancelerinės 129.20
Atlyginimai per mėnesį 669,02 (į rankas 409,44)
Pasaulio čempionatų išlaidos 2876,23
• 10x10 2335.56
• 10x10 suaugę 509.52
• 10x10 jaunimas 1826.04
(64) 540.67
• 64 suaugę 0.00
• 64 jaunimas 540.67
Europos čempionatai 6385.70
• 10x10 4213.24
• 10x10 suaugę 2327.22
• 10x10 jaunimas 1886.02
64 2172.46
• 64 suaugę 323.97
• 64 jaunimas 1848.49
Pasaulio+Europos 9261,93
Iš viso:10x10 6548,8
Iš viso:(64) 2713,13
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Šeš 2016 Gru 03, 0:50

Gavau naujausią informaciją. kad tiksliau galėtumėte įvertinti 2016 m.
1. Pasaulio jaunimo,jaunių,jaunučių ir vaikų-100 čempionatas- Turkija- 2716,30
2.Europos vyrų ir moterų-64 čempionatai-Tbilisis - 1956,05
3. Teisėjavimas - 121,68
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė arunas05 » Šeš 2016 Gru 03, 21:09

2015 m. pajamos 33721 eur.
2015 m ČIA PARODYTOS sanaudos 18415,98 eur.
Neparodyta , kur 15305,02 eur. :D
Kol kas nedarykime išvadų. Parašysiu vėliau tiksliau.
Konferencija daryti reikėtų pasibaigus kalendoriniams metams . Pvz. sausio - vasario mėnesiais. 2014 m. konferencija vyko lapkričio mėn ir tikriausiai nebuvo tikrinamas gruodžio mėn ir lapkričio pabaiga. Gal klystu. Šiuo metu revizija be gruodžio . Tai realiai tiksliai tik 2015 metai.
arunas05
 
Pranešimai: 2481
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Sek 2016 Gru 04, 0:11

Išlaidos įkeltos ne visos, o tokios, kurias aš sugebėjau sukaičiuoti pagal šaškių rūšis, jaunimo ir suaugusiųjų varžybos. Nes gavau užklausimų ir žmonės tuo domisi. Taip pat domėtasi dėl atlyginimų, todėl tik tą informaciją, kol kas pateikiau. Pridedu visą pelno ataskaitą, kurioje atsispindi visos pajamos ir sąnaudos per 2015 ir 2016 m.
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Sek 2016 Gru 04, 0:29

Prikabinu Pelno ataskaitą 2015-2016 m.
Prikabinti failai
pelno.png
Pelno ataskaita 2015-2016 m.
pelno.png (244.84 KiB) Peržiūrėta 9803 kartus(ų)
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Sek 2016 Gru 04, 1:27

.......................Kitos pajamos 2 280.00€ ( Iš kur ir kokios čia pajamos? )

Čia pajamos, kai klubai sumokėjo už jaunimo 100 EČ apgyvendinimą ir pajamos už apgyvendinimą Kulikauso vardo varžybose, Ryga, Minskas ir t.t. Tvarka tokia pati, kai ir mes važiuojame į tarptautinius turnyrus. Už apgyvendinimą ir kitas išlaidas sumokama organizatoriams (LŠF), o (LŠF) sumoka viešbučiams. Dažnai, keli Eur-ai lieka LŠF. Tokiu būdu atsiranda pinigų LŠF sąskaitoje.
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė virgiszv » Sek 2016 Gru 04, 1:34

....................Metinis mokestis 600.00€ ( Gaunasi , kad 9 klubai nesumokėjo nario mokesčio. Ar taip? )

Aš galiu pateikti sąrašą, klubų, kurie sumokėjo nario mokestį, bet ne atvirkščiai...
virgiszv
 
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen 2008 Bal 11, 15:13
Miestas: Vilnius

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė arunas05 » Sek 2016 Gru 04, 11:30

virgiszv rašė:
.......................Kitos pajamos 2 280.00€ ( Iš kur ir kokios čia pajamos? )

Čia pajamos, kai klubai sumokėjo už jaunimo 100 EČ apgyvendinimą ir pajamos už apgyvendinimą Kulikauso vardo varžybose, Ryga, Minskas ir t.t. Tvarka tokia pati, kai ir mes važiuojame į tarptautinius turnyrus. Už apgyvendinimą ir kitas išlaidas sumokama organizatoriams (LŠF), o (LŠF) sumoka viešbučiams. Dažnai, keli Eur-ai lieka LŠF. Tokiu būdu atsiranda pinigų LŠF sąskaitoje.

Norėjau paklausti , ar čia tokia schema: viceprezidentė susitaria su viešbučiu , kad užsako 100 vietų po 8 eurus už parą. Tada surenka pinigus iš varžybų dalyvių po 10 eurų už parą. Išrašo jiems LŠF KPO po 10 eurų ir lieka LŠF 200 eurų?
arunas05
 
Pranešimai: 2481
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė arunas05 » Pir 2016 Gru 05, 19:15

Kažkodėl pasibaigė debatai. Tikiuosi , kad vyksta patikrinimas ir skaičiavimas.
Turiu gerbiamam Virgiui dar klausimų : 2016 m. LŠF viceprezidentė pervedė 1500 eurų Alantos technologijų mokyklai už šaškininkų stovyklą. Kas konkrečiai buvo apmokėta už šiuos pinigus ? Kodėl vieni vaikai mokėjo už stovyklą po 15 eurų, o kiti po 65 eurus? Ar buvo koks nors LŠF VK sprendimas dėl tokių sumų , nes varžybų nuostatuose nebuvo parašyta, kad čempionams , kaip vienas iš prizų , bus pigesnė stovykla?
arunas05
 
Pranešimai: 2481
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai

Re: 2016 m. LŠF konferencija

Standartinė arunas05 » Tre 2016 Gru 14, 1:15

LŠF konferencijoje nieko naujo: Šidlauskienei reikia valdyti federaciją ir tuo pat metu būti finansininke. Tam pastatomas prezidentas , kuris po 5 viceprezidentės skambučių melsis , kad jam nebeskambintų :D O šiaip tai M.Šidlos pasiūlymas , kad prezidentu rinkti Puočiauską buvo labai netikėtas , bet geras. Deja, Vaidas atsisakė. Tikriausiai jam taip pat buvo netikėta. Būčiau balsavęs už Puočiauską :D
2014 konferencijos pabaigoje V.Puočiauskas pavadino visus avinų banda dėl prezidento rinkimų ir 2016 m tai priminė . Jeigu 2014 m man atrodė jo pasisakymas labai orginalus, bet pavėluotas - po balsavimo. Tai šiemet aš jau žinojau atsakymą, bet negalvojau , kad Vaidas vėl prisimins savo pasisakymą. Paprasčiausiai reikia pagalvoti, kodėl taip yra,jeigu prezidentas atvažiuoja į Alytų , Jonavą ir Kupiškį , o į Bačkonis ne?
Labai lauksiu 2018 metais Vaido pasisakymo dėl šių metų rinkimų :D 2014 m buvome avinų banda , o šiemet?
Labaiausiai pasisekė A.Kybartui - būtų sėdėjęs kambaryje su Junkurensu - būtų nepatekęs į VK :D O šiaip , tai gerai, kad sutiko.
Dėl fizinių asmenų federacijoje: galvoju, kad jeigu susimoka metinį nario mokestį , tai gali balsuoti. Jokio skirtumo nuo kai kurių klubų ar sporto mokyklų, kur 1 treneris , bet turi balso teisę,
Ai, dar dėl knygos išleidimo, kur minėjo R.Šidlauskienė. Turi būtinai būti elektroninis variantas, nes vaikai jau nemėgsta skaityti knygų.
Edvardui atsakymą į jo klausimą parašiau asmeniškai į paštą.
Pagrindinis teigiamas dalykas : naujųjų įstatų priėmimas.
arunas05
 
Pranešimai: 2481
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai


Grįžti į LŠF VK veikla

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių

cron